A Catalunya hi ha dues normes diferents (una estatal i una altra autonòmica) que ofereixen la possibilitat de demanar la suspensió del nostre desnonament davant del jutge mentre duri l’estat d’alarma

El Govern estatal va aprovar a finals de març de 2020 el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. En un primer moment, només cobria llançaments de lloguer i exclusivament per a famílies afectades directament des d’un punt de vista econòmic per la crisi del coronavirus.

No obstant això, a finals de desembre es va aprovar una ampliació (Reial Decret-llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports) per a cobrir alguns casos d’ocupació/recuperació d’habitatge i estendre-ho a famílies en situació de precarietat abans de la pandèmia.

Per la seva banda, el Govern de la Generalitat va impulsar l’aprovació del Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19. En el text es permet la suspensió de desnonaments hipotecaris, de lloguer i d’ocupació, sempre que es compleixin alguns requisits i mentre duri l’estat d’alarma o altres mesures que suposin una restricció a la mobilitat.

És possible que per a un mateix cas es pugui demanar la suspensió sobre la base de les dues lleis, així que, després d’explicar la lletra petita dels dos textos i quines són les condicions per a poder-se acollir a ells, explicarem la millor estratègia segons el temps que quedi per al llançament. Les dues normes comparteixen casualment el mateix número, així que és important estar atentes i no confondre’ns.

Temporalitat de la suspensió

Real Decreto-ley 37/2020 (Estatal)

Fins a la finalització de l’estat d’alarma (9 de maig de 2021).

Reial Decret-llei 37/2020 (Català)

Durant la vigència de l’estat d’alarma (9 de maig de 2021) o d’una mesura que comporti restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries.

Persones i famílies que es poden acollir

Real Decreto-ley 37/2020 (Estatal)

Situació de desocupació, ERTO, reducció o pèrdua substancial d’ingressos per cures o situacions similars.

Alternativa: renda de lloguer + despeses en subministraments > 35% dels ingressos de la família
Límits de renda de tota la família el mes anterior

 • General: 1.613,52€
 • Per cada fill: +53,78€
 • Per cada fill (monoparental): +80,67€
 • Per cada persona gran (+65): +53,78€
 • Discapacitat: 2.151,36€
 • Paràlisi cerebral, disc intel·lectual (≥33%), disc física/sensorial (≥65%), malaltia incapacitant: 2.689,20€

Reial Decret-llei 37/2020 (Català)

Ingressos màxims anuals de la unitat familiar:

 • Persones soles: 15.935,46€
 • Unitats de convivència: 19.919,32€
 • Discapacitat/dependència: 23.903,19€

Execucions hipotecàries o similars

Real Decreto-ley 37/2020 (Estatal)

No entren.

Es podria demanar sobre la base de la Llei 1/2013 en els següents suposats:

a) Família nombrosa
b) Monoparental amb fill/a a càrrec.
c) Unitat familiar amb menor d’edat.
d) Unitat familiar amb algun membre amb discapacitat ≥ 33%, dependència o malaltia incapacitant.
e) Situació de desocupació.
g) Unitat familiar amb víctima de violència de gènere.
h) Deutor major de 60 anys.

Reial Decret-llei 37/2020 (Català)

Sí entren.

Lloguers

Real Decreto-ley 37/2020 (Estatal)

Sí que entren. Impagaments i finalitzacions de contracte.

Propietaris: tot tipus (petits i grans).

Excepció: quan l’arrendador es troba també en situació de vulnerabilitat.

Reial Decret-llei 37/2020 (Català)

Sí que entren. Impagaments i finalitzacions de contracte.

Propietaris: grans propietaris

 1. Entitats financeres
 2. Filials immobiliàries d’aquestes entitats
 3. Fons d’inversió
 4. Entitats de gestió d’actius,
 5. inclosos els procedents de la
 6. reestructuració bancària
 7. Fons de capital de risc i de titulització d’actius
 8. Persones físiques i jurídiques amb més de15 habitatges

Ocupacions

Real Decreto-ley 37/2020 (Estatal)

Sí entren.

Propietaris: persones físiques i jurídiques amb més de 10 habitatges.

Entrada en l’habitatge: abans de l’1 d’abril de 2020.

Entrada en l’habitatge: abans de l’1 d’abril de 2020.

 • Ocupants: persones dependents, víctimes de violència contra la dona o menors en l’habitatge.
 • No domicilis habituals ni segones residències del propietari.
 • L’habitatge es destina a activitats il·lícites (cultiu, prostitució…).
 • Immobles de titularitat pública o privats destinats a habitatge social ja assignats a un sol·licitant

Reial Decret-llei 37/2020 (Català)

Sí que entren.

Propietaris: grans forquilles (excepte persones físiques i jurídiques amb més de 15 habitatges)

 • Entitats financeres
 • Filials immobiliàries d’aquestes entitats
 • Fons d’inversió
 • Entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària
 • Fons de capital de risc i de titulització d’actius

Entrada en l’habitatge: abans del 25 d’octubre de 2020.

Altres condicions:

 • No haber rechazado una oferta de realojo social en los 2 años anteriores.
 • Informe favorable de Servicios Sociales.
 • Vivienda que provenga en el pasado de una ejecución hipotecaria o haya estado vacía durante 2 años.

Estratègia. Quin recurs presentem?

El primer pas serà comprovar tots els requisits tenint en compte el nostre cas i veure si podem optar per la suspensió estatal, la catalana o ambdues. Per a la suspensió estatal es preveuen compensacions als propietaris sufragades amb diners públics, fet que hem denunciat públicament. Per tant, sempre que sigui possible optarem per la via catalana.

Ho farem de la següent manera:

 • A) Si complim amb els requisits dels dos decrets
  • I) Si queda més d’un mes per al nostre desnonament: presentarem el recurs de suspensió sobre la base del decret català.
  • II) Si queda menys d’un mes per al nostre desnonament: presentarem el recurs sobre la base del decret estatal.

Documents útils a descarregar i presentar als jutjats

Si ens deneguen la suspensió, presentarem el recurs sobre la base del decret estatal.

 • B) Si complim només amb els requisits del decret estatal: presentarem el recurs sobre la base del decret estatal.
 • C) Si complim només amb els requisits del decret català: presentarem el recurs sobre la base del decret català.

Documents útils a descarregar i presentar als jutjats

Com sempre, la millor manera de defensar el nostre cas és acostar-nos a la nostra assemblea PAH més pròxima de casa i empoderar-nos per a lluitar juntes per resoldre la nostra situació.