El Partit Socialista pretén vulnerar drets fonamentals modificant la LECrim a finals de mes per fer fora a famílies vulnerables en línia amb els discursos de l’ultradreta anti ocupacions

Les PAHs Catalanes hem organitzat una acció de protesta a la seu del PSC a Barcelona en resposta a l’anunci dels últims dies, per part dels socialistes, de modificar la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim) per poder desallotjar famílies que ocupen un habitatge en precari en 48 hores i sense judici. Les entitats que defensem el dret a l’habitatge tenim clar que aquesta mesura, que suposadament ha de servir per combatre les ocupacions conflictives, en realitat el que fa és facilitar que grans tenidors (que són qui tenen més habitatges buits) puguin fer fora fàcilment a famílies vulnerables i saltar-se la obligació de fer-los lloguer social segons la llei catalana antidesnonaments. L’objectiu d’aquesta acció és forçar als socialistes a retirar aquestes mesures i impulsar d’altres que donin resposta a la crisi habitacional i que deixin de criminalitzar la pobresa.

A més, els socialistes proposen legislar en base a un relat anti ocupacions promogut per la ultradreta i que les dades demostren com a fals: les ocupacions van a la baixa. Segons dades publicades per l’Ajuntament de Barcelona les ocupacions han disminuit un 18% a la ciutat des del 2019; per altra banda, el Consell General del Poder Judicial ha admès, en una resposta a declaracions similars fetes per altres ajuntaments de l’Àrea Metropolitana, que els delictes per usurpació d’immobles han disminuït a Catalunya un 59% del 2015 al 2020. 

Per altra banda les ocupacions no són un fenomen que afecti, de manera habitual, a cases habitades o a propietaris particulars, ans al contrari: la gran majoria de les vegades es dóna en habitatges de grans tenidors i entitats financeres, que casualment també són els actors que mantenen un volum major de pisos buits, més de 30.000 segons dades de El Crític. El 2021 només es van detectar ocupacions en pisos buits, descartant d’entrada aquesta pretesa alarma d’ocupacions en pisos normalment habitats.

El 81% dels pisos ocupats a la capital catalana són de grans propietaris com bancs i fons voltor; aquests grans tenidors són en bona mesura responsables de la crisi d’habitatge actual, i no víctimes de les conseqüències d’aquesta mateixa crisi, per tant, no han de ser protegits de les ocupacions a cost de l’administració. 

Mesures contra les ocupacions d’habitatges: Llei 24/2015, Llei d’Habitatge, Sareb…

Des de la PAH tenim clar que la millor manera d’evitar que una família es vegi obligada a ocupar un immoble és garantint-li un habitatge digne. El Partit Socialista té al davant moltes opcions per fer-ho possible: 

  • Llei 24/2015 antidesnonaments. Catalunya ha estat pionera a l’hora d’aprovar mecanismes legals per regularitzar les famílies en situació de vulnerabilitat que s’hagin vist obligades a ocupar o bé no puguin pagar hipoteca o lloguer. Aquesta mesura contempla l’obligació, per part dels grans tenidors, de fer lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat; per altra banda, també permet que la Generalitat obligui als grans tenidors a cedir aquells pisos que estiguin buits fa més de 2 anys.

  • Sareb. Des de principis d’any que l’Estat és l’accionista majoritari de la Sareb, una entitat rescatada també amb més de 60.000 milions d’euros de fons públics que no retornaran mai. Aquest rescat hauria de retornar posant els seus pisos a disposició de Comunitats i Ajuntaments per tal d’ampliar un parc públic d’habitatge que actualment ronda un ínfim 2%, un dels més baixos de la Unió Europea.

Aquestes són algunes de les propostes que posarem sobre la taula dels socialistes per tal d’abordar la crisi habitacional que fa anys que patim i les eines que es podrien emprar per garantir el dret a un habitatge digne.

No marxarem fins a obtenir un compromís ferm dels socialistes i una data per reunir-nos i començar a treballar!

#48HOpenHousePSC

ocupacions

Acción de las PAH Catalanas en la sede del PSC en Barcelona en protesta por la medida de echar a las ocupaciones en precario en 48 horas

El Partido Socialista pretende vulnerar derechos fundamentales modificando la LECrim a finales de mes para echar a familias vulnerables en línea con los discursos de la ultraderecha anti ocupaciones

Las PAH Catalanas hemos organizado una acción de protesta en la sede del PSC en Barcelona en respuesta al anuncio de los últimos días, por parte de los socialistas, de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para poder desalojar familias que ocupan una vivienda en precario en 48 horas y sin juicio. Las entidades que defendemos el derecho a la vivienda tenemos claro que esta medida, que supuestamente tiene que servir para combatir las ocupaciones conflictivas, en realidad lo que hace es facilitar que grandes tenedores (que son quienes tienen más viviendas vacías) puedan echar fácilmente a familias vulnerables y saltarse la obligación de hacerlos alquiler social según la ley catalana antidesahucios. El objetivo de esta acción es forzar a los socialistas a retirar estas medidas e impulsar otras que den respuesta a la crisis habitacional y que dejen de criminalizar la pobreza.

Además, los socialistas proponen legislar en base a un relato anti ocupaciones promovido por la ultraderecha y que los datos demuestran como falso: las ocupaciones van a la baja. Según datos publicados por el Ayuntamiento de Barcelona las ocupaciones han disminuido un 18% en la ciudad desde el 2019; por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial ha admitido, en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos por usurpación de inmuebles han disminuido en Cataluña un 59% del 2015 al 2020.

Por otro lado las ocupaciones no son un fenómeno que afecte, de manera habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, todo lo contrario: la gran mayoría de las veces se dan en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un volumen mayor de pisos vacíos, más de 30.000 según datos del Crític. El 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretensa alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados.

El 81% de los pisos ocupados en la capital catalana son de grandes propietarios como bancos y fundes buitre; estos grandes tenedores son en buena medida responsables de la crisis de vivienda actual, y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, por lo tanto, no tienen que ser protegidos de las ocupaciones a coste de la administración.

Medidas contra las ocupaciones de viviendas: Ley 24/2015, Ley de Vivienda, Sareb…

Desde la PAH tenemos claro que la mejor forma de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. El Partido Socialista tiene delante muchas opciones para hacerlo posible:

  • Ley 24/2015 antidesahucios. Cataluña ha estado pionera en la hora de aprobar mecanismos legales para regularizar las familias en situación de vulnerabilidad que se hayan visto obligadas a ocupar o bien no puedan pagar hipoteca o alquiler. Esta medida contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de hacer alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad; por otro lado, también permite que la Generalitat obligue a los grandes tenedores a ceder aquellos pisos que estén vacíos hace más de 2 años.

  • Sareb. Desde principios de año que el Estado es el accionista mayoritario de la Sareb, una entidad rescatada también con más de 60.000 millones de euros de fondos públicos que no devolverán nunca. Este rescate tendría que devolver poniendo sus pisos a disposición de Comunidades y Ayuntamientos para ampliar un parque público de vivienda que actualmente ronda un ínfimo 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea.

Estas son algunas de las propuestas que pondremos sobre la tabla de los socialistas para abordar la crisis habitacional que hace años que sufrimos y las herramientas que se podrían emplear para garantizar el derecho a una vivienda digna.

No nos iremos hasta obtener un compromiso firme de los socialistas y una fecha para reunirnos y empezar a trabajar!

#48HOpenHousePSC